Privacy Reglement

Datum 8 maart 2022


Als u gebruik maakt van de diensten die Discovering You aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door hoofd verantwoordelijke en eventueel verwerkers. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2022.

Doeleinden van verwerking:
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

1. Een lijst met contactgegevens van personen die via de telefoon reageren: 
Dit kan zijn voor vragen of een afspraak voor behandeling.

2. Mail verkeer: Hierbij worden gegevens tijdelijk opgeslagen. Afhankelijk van het onderwerp worden de mails direct of later verwijdert. Bijv. een persoon die mailt om een behandeling te volgen blijft langer staan in een daarvoor gemaakte map dan een persoon die slechts een vraag heeft. Zodra er geen mailverkeer meer nodig is wordt de mail verwijdert.

3. Gebruik van persoonsgegevens:
Door onze diensten te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Facturatie

Discovering You verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door Discovering You worden verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Discovering You verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. In kaart brengen website bezoek:
Wij gebruiken tijdelijk cookies voor de website. Deze hebben we nodig voor uw tijdelijke persoons- en adresgegevens.


5. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:
– E-mail
– Voornaam
– Achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Woonplaats
– IP adres
– Apparaat gegevens
– Browser

6. Rechtsgrond(en) voor de verwerking.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@discoveringyou.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Discovering You zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt mij ook bereiken via:
Telefoonnummer: +31(0)6 11 83 28 16
E-mail: info@discoveringyou.nl

Bedrijfsadres Discovering You

Beethovenstraat 6

6438KJ Oirsbeek
 

7. Persoonsgegevens
Discovering You mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor dient er een wettelijke grondslag te zijn.
Artikel 6 lid 1 AVG geeft 6 grondslagen voor het verwerken van (gewone) persoonsgegevens:
• Toestemming van de betrokkene
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen


Discovering You kan zich beroepen op één van de 6 grondslagen.
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens.
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij organisaties zich kunnen beroepen op een wettelijke uitzondering én op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens.
Deze grondslagen zijn opgenomen in artikel 9 AVG:
1. Iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
2. De verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.
3. De verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon. Dit geldt alleen wanneer diegene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te geven.
4. De verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. Die organisatie dient gegevens te verwerken in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.
5. De verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
6. De verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
7. De verwerking noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang.
8. De verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskundige aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg.
9. De verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
De verwerking noodzakelijk is met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.
10. Let op: organisaties mogen de grondslagen 2, 7,8,9 en 10 alleen inroepen als daarvoor in de nationale wet een rechtsbasis is gecreëerd. De overige grondslagen zijn rechtstreeks toepasselijk en hoeven niet te worden omgezet in nationaal recht. Dat geldt niet voor de andere grondslagen.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met ons, via: info@discoveringyou.nl
11. De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

8. Nieuwsbrief en Social media
Nieuwsbrieven worden alleen verzonden aan huidige nieuwsbrief-lezers, of aan personen die hiertoe vooraf toestemming hebben gegeven, door zich via DiscoveringYou.nl aan te melden. Na aanmelding van de nieuwsbrief sta je bij ons geregistreerd en zal de e-mail uitsluitend gebruikt worden voor verzending van de nieuwsbrief van Discovering You,

Discovering You werkt ook met verschillende social media’s, waaronder Facebook, Twitter en Linkedin.
Wanneer jij ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens.
Discovering You volgt ook zelf social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw social media accounts. Mocht jij dit niet willen, dan vragen wij jou om dat aan te geven, zodat wij jouw pagina en bestanden kunnen verwijderen.

9. Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring, richtlijnen en voorwaarden van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Discovering You sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.


10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


11. Inzage, rectificatie of het wissen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Behoudens gewichtige redenen zal Discovering You een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

12. Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens.
U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Functionaris van gegevensbescherming
Discovering You heeft conform de AVG een functionaris van gegevensbescherming aangesteld. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u hier terecht.
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:
-Beveiliging website via onze host.
-Virus en spamfilter via onze host.


14. Eigen risico
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele klachten bij behandelingen en/of opleidingen.
Bij twijfel of u bepaalde behandelingen kunt doen, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.


15. Contactgegevens
Mocht u na het lezen van de privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Mijn contactgegevens zijn:
Discovering You
Beethovenstraat 6

6438KJ Oirsbeek

Tel. 0031 (0) 6 11 83 2816 

Email: info@discoveringyou.nl